Skip to content

กรุงเทพฯ หรือ บางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายนเดือนห้าแรม 9 ค่ำ ปีขาล พ.ศ. 2325


city-data-platform

BMA City Data

122 ชุดข้อมูล
groundsports

การศึกษา

43 ชุดข้อมูล
bridg

สถิติทางการ

143 ชุดข้อมูล
nodrugplaces

สาธารณสุข

17 ชุดข้อมูล
ponds

เกษตรกรรม

0 ชุดข้อมูล
building

เมืองและภูมิภาค

176 ชุดข้อมูล