Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
id numeric
station_area text
pm10_min text
pm10_max text
pm10_overstd numeric
pm10_count text
no2_min text
no2_max text
no2_overstd numeric
no2_count text
co1h_min text
co1h_max text
co1h_overstd numeric
co1h_count text
co8h_min text
co8h_max text
co8h_overstd numeric
co8h_count text
o31h_min text
o31h_max text
o31h_overstd text
o31h_count text
o38h_min text
o38h_max text
o38h_overstd text
o38h_count text
pm2_5_min text
pm2_5_max text
pm2_5_overstd text
pm2_5_count text
adddate timestamp
updatedate timestamp

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ text/csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 มีนาคม 2564