Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
id numeric
station_area text
pm10_min numeric
pm10_max numeric
pm10_overstd numeric
pm10_count numeric
no2_min numeric
no2_max numeric
no2_overstd numeric
no2_count numeric
co1h_min numeric
co1h_max numeric
co1h_overstd numeric
co1h_count numeric
co8h_min numeric
co8h_max numeric
co8h_overstd numeric
co8h_count numeric
o31h_min numeric
o31h_max numeric
o31h_overstd numeric
o31h_count numeric
o38h_min numeric
o38h_max numeric
o38h_overstd numeric
o38h_count numeric
pm2_5_min numeric
pm2_5_max numeric
pm2_5_overstd numeric
pm2_5_count numeric
adddate timestamp
updatedate timestamp

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ text/csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 มีนาคม 2564