ข้อมูลมูลนิธิและสมาคม

ข้อมูลมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่เขตบางนา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเขตบางนา
* อีเมลผู้ติดต่อ bangna@bangkok.go.th
* วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตบางนา
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
มีการจัดตั้ง, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลมูลนิธิ/สมาคม มีการออกตรวจมูลนิธิ/สมาคม
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) มีการจัดตั้ง, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลมูลนิธิ/สมาคม มีการออกตรวจมูลนิธิ/สมาคม
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เมื่อมีผู้มาขอจดทะเบียนมูลนิธิ/สมาคม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/a3a7ff98722347d9ad7141b899aa506b
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย 50470000 สำนักงานเขตบางนา
  สร้างในระบบเมื่อ 18 สิงหาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2566