โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ชื่อโครงการ "BMA Easy Transport (Ratchathawi Model) โดยการนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาด้านข้อมูล บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (สถานีรถไฟฟ้า BTS) เสาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และในตำแหน่งป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เขตราชเทวีผ่านการสแกน QR code

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักการจราจรและขนส่ง
* อีเมลผู้ติดต่อ ttd4bkk@gmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักการจราจรและขนส่ง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar 17000000
สร้างในระบบเมื่อ 5 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 กันยายน 2565