Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ชุดข้อมูล

113

ผู้ติดตาม

0

ข้อมูลและทรัพยากร

  • ข้อมูลศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร

    ข้อมูลศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
01 ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
02 ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog -
03 ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
04 อีเมลผู้ติดต่อ bmagid@gmail.com
05 วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
06 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
07 ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
09 แหล่งที่มา กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
10 รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
11 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
12 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
13 ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ -
14 หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
15 URL -
16 ภาษาที่ใช้ -
17 วันที่เริ่มต้นสร้าง -
18 วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
19 ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง -
20 ข้อมูลอ้างอิง -
21 สร้างโดย 21100000 กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
22 สร้างในระบบเมื่อ 7 มีนาคม 2564
23 ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 ธันวาคม 2564