Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ตารางกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

License not specified

Visualization

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
id numeric - -
category text - -
no_ numeric - -
law text - -
enforced_date timestamp - -
adddate timestamp - -
updatedate timestamp - -

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
01 นามสกุลของไฟล์ text/csv
02 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
03 หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
04 วันที่เริ่มต้นสร้าง -
05 วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
02 ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 มิถุนายน 2564