โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT

ข้อมูลโครงการ ปริมาณผู้โดยสาย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มระบบขนส่งมวลชน
* อีเมลผู้ติดต่อ info@thanakom.co.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา www.thanakom.co.th
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานเอกชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.thanakom.co.th/17306534/brt
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 26 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar นายอาวินน์ สัมฤทธิ์
สร้างในระบบเมื่อ 26 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566