ข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของในพื้นที่เขตจตุจักร

ข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของในพื้นที่เขตจตุจักร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
* อีเมลผู้ติดต่อ chatuchak-district@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 30 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar สำนักงานเขตจตุจักร
สร้างในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2566