Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ชุดข้อมูล

13

ผู้ติดตาม

0

ข้อมูลและทรัพยากร

  • สถิติจำนวนผู้สอบแข่งขันได้

    สถิติผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
01 ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
02 ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
03 ชื่อผู้ติดต่อ นางศุภากร อึ๊งภากรณ์
04 อีเมลผู้ติดต่อ exambangkok@gmail.com
05 วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
06 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
07 ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
09 แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
10 รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
11 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
12 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
13 URL -
14 ภาษาที่ใช้ ไทย
15 วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 สิงหาคม 2565
16 วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 15 สิงหาคม 2565
17 ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2019
18 ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2022
19 การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
20 หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บุคคล
21 หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
22 วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
23 มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
24 สถิติทางการ -
25 สร้างโดย 03000000 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
26 สร้างในระบบเมื่อ 1 กันยายน 2565
27 ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 มิถุนายน 2566