Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

สํานักพัฒนาสังคม

สํานักพัฒนาสังคม

อ่านต่อ

ชุดข้อมูล

13

ผู้ติดตาม

0

ข้อมูลและทรัพยากร

  • จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน กทม. ปี 2561-2562

    สถิติจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร...

  • จำนวนผู้สูงอายุที่จดทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2563

    จำนวนผู้สูงอายุที่จดทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
01 ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
02 ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
03 ชื่อผู้ติดต่อ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
04 อีเมลผู้ติดต่อ informationsdd@gmail.com
05 วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
06 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
07 ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
09 แหล่งที่มา สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
10 รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
11 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
12 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
13 URL -
14 ภาษาที่ใช้ ไทย
15 วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
16 วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล -
17 ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
18 ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
19 การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
20 หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
21 หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
22 วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
23 มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
24 สถิติทางการ -
25 สร้างโดย administrator administrator
26 สร้างในระบบเมื่อ 15 มีนาคม 2564
27 ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2566