You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สพส กทม
อีเมลผู้ติดต่อ Bma@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สพส กทม
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สถิติทางการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 สิงหาคม 2564
สร้างเมื่อ 15 มีนาคม 2564