Data Dictionary

ฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Required ตัวอย่างข้อมูล
id numeric
ye_ar numeric
reduce_electric_mw numeric
reduce_co2_ton numeric
cost_baht numeric
adddate timestamp
updatedate timestamp

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มีนาคม ค.ศ. 2021
สร้างเมื่อ 15 มีนาคม ค.ศ. 2021
นามสกุลของไฟล์ text/csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
แหล่งที่มา
รูปแบบการเก็บข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
ภาษาที่ใช้
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)