Data Dictionary

ฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Required ตัวอย่างข้อมูล
id numeric
ye_ar numeric
reduce_electric_mw numeric
reduce_co2_ton numeric
cost_baht numeric
adddate timestamp
updatedate timestamp

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ text/csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 มีนาคม 2564