Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

สำนักอนามัย

สำนักอนามัย

อ่านต่อ

ชุดข้อมูล

2

ผู้ติดตาม

0

ข้อมูลและทรัพยากร

  • ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดู...

    ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดู...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
01 ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
02 ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
03 ชื่อผู้ติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
04 อีเมลผู้ติดต่อ statisticspt.mis@gmail.com
05 วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
06 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
07 ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
09 แหล่งที่มา จากการสำรวจผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม
10 รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
11 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
12 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
13 ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ -
14 หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
15 URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2
16 ภาษาที่ใช้ ไทย
17 วันที่เริ่มต้นสร้าง -
18 วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
19 ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง -
20 ข้อมูลอ้างอิง -
21 สร้างโดย Gravatar สำนักอนามัย
22 สร้างในระบบเมื่อ 26 สิงหาคม 2564
23 ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มิถุนายน 2566