Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

สำนักงานเขตบางแค

สำนักงานเขตบางแค

อ่านต่อ

ชุดข้อมูล

2

ผู้ติดตาม

1

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
01 ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
02 ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
03 ชื่อผู้ติดต่อ นายดนุพล ไชยมงคล
04 อีเมลผู้ติดต่อ public.relations.bangkhae@gmail.com
05 วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
06 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
07 ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
09 แหล่งที่มา สำนักงานเขตบางแค
10 รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
11 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
12 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
13 URL https://webportal.bangkok.go.th/bangkhae/page/main/5469/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
14 ภาษาที่ใช้ ไทย
15 วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2565
16 วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล -
17 ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
18 ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
19 การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
20 หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
21 หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
22 วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
23 มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
24 สถิติทางการ -
25 สร้างโดย 50400000 สำนักงานเขตบางแค
26 สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2565
27 ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มิถุนายน 2566