Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ชุดข้อมูล

12

ผู้ติดตาม

0

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
01 ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
02 ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
03 ชื่อผู้ติดต่อ นายอาทิตย์ เพชราภา
04 อีเมลผู้ติดต่อ gbs@bangkok.go.th
05 วัตถุประสงค์ อื่นๆ
06 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
07 ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
09 แหล่งที่มา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สผว.กทม.
10 รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
11 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
12 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
13 URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=gbs_626221d16cd34
14 ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
15 วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 เมษายน 2565
16 วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 22 เมษายน 2565
17 ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
18 ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
19 การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
20 หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
21 หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
22 วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
23 มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
24 สถิติทางการ ใช่
25 สร้างโดย Gravatar น.ส.ชนัญชิดา นฤบดินทร์ สผว. กทม.
26 สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2565
27 ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มิถุนายน 2566