Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  สำนักงานเขตปทุมวัน

  สำนักงานเขตปทุมวัน

  อ่านต่อ

  ชุดข้อมูล

  10

  ผู้ติดตาม

  0

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
  ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog -
  ชื่อผู้ติดต่อ เขตปทุมวัน
  อีเมลผู้ติดต่อ pathumwan@bangkok.go.th
  วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
  ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
  ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
  แหล่งที่มา สำรวจ
  รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
  หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=dpw_5ee86910a5657
  ภาษาที่ใช้ -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง -
  ข้อมูลอ้างอิง -
  สร้างโดย สำนักงานเขตปทุมวัน
  สร้างในระบบเมื่อ 31 ส.ค. 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 ก.ค. 2567