You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พศ. 25.. จำแนกตามอายุและเขต

ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุและเขต

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
อีเมลผู้ติดต่อ bmagis@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สปท กทม
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สถิติทางการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ตุลาคม 2564
สร้างเมื่อ 8 มีนาคม 2564