Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
id numeric
strategytitle text
operation_bangkok text
know_policy numeric
unknown_policy numeric
satisfaction_1 numeric
satisfaction_2 numeric
satisfaction_3 numeric
satisfaction_4 numeric
satisfaction_5 numeric
satisfaction_mean numeric
satisfaction_sd numeric
adddate timestamp
updatedate timestamp

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สร้างในระบบเมื่อ 13 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 มีนาคม 2564