You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. ปี 2563

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ปี 2563

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์แบะประเมินผล
อีเมลผู้ติดต่อ Sedbma@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สถิติทางการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 สิงหาคม 2564
สร้างเมื่อ 13 มีนาคม 2564