Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

License not specified

Visualization

ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
id numeric - -
n_id numeric - -
dist_name text - -
bkk numeric - -
obec numeric - -
priv_s numeric - -
total numeric - -
theskic numeric - -
police numeric - -
pangkan numeric - -
teac numeric - -
guard numeric - -
other numeric - -
n_total numeric - -
note text - -
adddate timestamp - -
updatedate timestamp - -

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
01 นามสกุลของไฟล์ CSV
02 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
03 หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
04 วันที่เริ่มต้นสร้าง -
05 วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
02 สร้างในระบบเมื่อ 23 มีนาคม 2564
02 ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 มีนาคม 2564