ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (พ.ศ.2561-2563)

 • ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ร้อยละของแหล่งน้ำที่มีค่ามาตรฐานอยู่ในเกณ์ดีตามมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำ
 • ตัวชี้วัดมาตรฐานสากลสอดคล้องกับ Goals 6: Clean Water and Sanitation / Indicator 6.3.1 Wastewater Treatment: Proportion of domestic and industrial wastewater flow safety treated. Proxy : ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) จาก ผลคะแนนการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก ในเขต กทม. แยกรายแหล่งน้ำ (ค่าคะแนน WQI รวม ของ DO BOD NH3N TCB FCB) กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐาน ประเภทแหล่งน้ำ หมายถึง คุณภาพน้ำ แม่น้ำและคลองสายหลัก (ค่า WQI = 31 - 60 เทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้ำ ประเภทที่ 4)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
* อีเมลผู้ติดต่อ kpisbangkok.sedbma@gmail.com
* วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักการระบายน้ำ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างโดย Gravatar น.ส.ปริณดา มีฉลาด
   สร้างในระบบเมื่อ 15 กันยายน 2564
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565