ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) (พ.ศ.2561-2563)

  • ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ร้อยละของแหล่งน้ำที่มีค่ามาตรฐานอยู่ในเกณ์ดีตามมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำ
  • ตัวชี้วัดมาตรฐานสากลสอดคล้องกับ Goals 6: Clean Water and Sanitation / Indicator 6.3.1 Wastewater Treatment: Proportion of domestic and industrial wastewater flow safety treated. Proxy : ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) จาก ผลคะแนนการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก ในเขต กทม. แยกรายแหล่งน้ำ (ค่าคะแนน WQI รวม ของ DO BOD NH3N TCB FCB) กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐาน ประเภทแหล่งน้ำ หมายถึง คุณภาพน้ำ แม่น้ำและคลองสายหลัก (ค่า WQI = 31 - 60 เทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้ำ ประเภทที่ 4)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมลผู้ติดต่อ kpisbangkok.sedbma@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักการระบายน้ำ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สถิติทางการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ธันวาคม 2564
สร้างเมื่อ 15 กันยายน 2564