พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม: เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม สถิติทางการ งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ

กรองผลลัพธ์