พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติทางการ งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ

กรองผลลัพธ์