พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ยอดภาษีค้างชำระ

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำแนกรายเขต 8 recent views

    จำนวนลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ พร้อมยอดภาษีค้างชำระจำแนกรายเขต
    สํานักการคลัง 5 สิงหาคม 2564