Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม
  You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2558

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  id numeric - -
  station_area text - -
  pm10_min text - -
  pm10_max text - -
  pm10_overstd numeric - -
  pm10_count text - -
  no2_min text - -
  no2_max text - -
  no2_overstd numeric - -
  no2_count text - -
  co1h_min text - -
  co1h_max text - -
  co1h_overstd numeric - -
  co1h_count text - -
  co8h_min text - -
  co8h_max text - -
  co8h_overstd numeric - -
  co8h_count text - -
  o31h_min text - -
  o31h_max text - -
  o31h_overstd text - -
  o31h_count text - -
  o38h_min text - -
  o38h_max text - -
  o38h_overstd text - -
  o38h_count text - -
  pm2_5_min text - -
  pm2_5_max text - -
  pm2_5_overstd text - -
  pm2_5_count text - -
  adddate timestamp - -
  updatedate timestamp - -

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ text/csv
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 มี.ค. 2564