Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม
  You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

  ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 จำแนกตามอายุและเขต

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  id numeric - -
  dcode numeric - -
  sex numeric - -
  age0 numeric - -
  age1 numeric - -
  age2 numeric - -
  age3 numeric - -
  age4 numeric - -
  age5 numeric - -
  age6 numeric - -
  age7 numeric - -
  age8 numeric - -
  age9 numeric - -
  age10 numeric - -
  age11 numeric - -
  age12 numeric - -
  age13 numeric - -
  age14 numeric - -
  age15 numeric - -
  age16 numeric - -
  age17 numeric - -
  age18 numeric - -
  age19 numeric - -
  age20 numeric - -
  age21 numeric - -
  age22 numeric - -
  age23 numeric - -
  age24 numeric - -
  age25 numeric - -
  age26 numeric - -
  age27 numeric - -
  age28 numeric - -
  age29 numeric - -
  age30 numeric - -
  age31 numeric - -
  age32 numeric - -
  age33 numeric - -
  age34 numeric - -
  age35 numeric - -
  age36 numeric - -
  age37 numeric - -
  age38 numeric - -
  age39 numeric - -
  age40 numeric - -
  age41 numeric - -
  age42 numeric - -
  age43 numeric - -
  age44 numeric - -
  age45 numeric - -
  age46 numeric - -
  age47 numeric - -
  age48 numeric - -
  age49 numeric - -
  age50 numeric - -
  age51 numeric - -
  age52 numeric - -
  age53 numeric - -
  age54 numeric - -
  age55 numeric - -
  age56 numeric - -
  age57 numeric - -
  age58 numeric - -
  age59 numeric - -
  age60 numeric - -
  age61 numeric - -
  age62 numeric - -
  age63 numeric - -
  age64 numeric - -
  age65 numeric - -
  age66 numeric - -
  age67 numeric - -
  age68 numeric - -
  age69 numeric - -
  age70 numeric - -
  age71 numeric - -
  age72 numeric - -
  age73 numeric - -
  age74 numeric - -
  age75 numeric - -
  age76 numeric - -
  age77 numeric - -
  age78 numeric - -
  age79 numeric - -
  age80 numeric - -
  age81 numeric - -
  age82 numeric - -
  age83 numeric - -
  age84 numeric - -
  age85 numeric - -
  age86 numeric - -
  age87 numeric - -
  age88 numeric - -
  age89 numeric - -
  age90 numeric - -
  age91 numeric - -
  age92 numeric - -
  age93 numeric - -
  age94 numeric - -
  age95 numeric - -
  age96 numeric - -
  age97 numeric - -
  age98 numeric - -
  age99 numeric - -
  age100 numeric - -
  olderthan100 numeric - -
  lunarcalendar numeric - -
  CHR numeric - -
  othernationalities numeric - -
  move numeric - -

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ text/csv
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มี.ค. 2564