Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  1 ชุดข้อมูล

  เรียงโดย

  หมวดหมู่: เมืองและภูมิภาค 4 ปลอดภัยดี คมนาคมและโลจิสติกส์ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ แท็ค: สังคม หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

  กรองผลลัพธ์
  คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).