พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: application/gml+xml CSV ZIP องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 165 recent views

    ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลหนองจาก เป็น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่...
    กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 27 ธันวาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).