พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร แท็ค: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).