Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

  อ่านต่อ

  ชุดข้อมูล

  33

  ผู้ติดตาม

  0

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
  ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
  ชื่อผู้ติดต่อ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
  อีเมลผู้ติดต่อ geoinfobma@gmail.com
  วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
  หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
  ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
  ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
  แหล่งที่มา โครงการปรับปุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1 : 4,000 และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง
  รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลความมั่นคง
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  URL https://cpudgiapp.bangkok.go.th/arcgis/rest/services/Basemap_Service/CPUD_Basemap1000/MapServer/12
  ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 กันยายน 2564
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 26 กันยายน 2564
  ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง
  มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) อื่นๆ
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 643526.5301
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 709570.5885
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1543358.7472
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1491239.7825
  ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) WGS_1984_UTM_Zone_47N
  เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) -
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 30 สิงหาคม 2565
  สร้างโดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
  สร้างในระบบเมื่อ 30 ส.ค. 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 ส.ค. 2566