Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  Data Dictionary - จำนวนครัวเรือนที่มีการรุกล้ำริมคลองในพื้นที่เขตจตุจักร

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  Open Data Common

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ กรุณาคลิกที่ URL เพื่อเปิดไฟล์

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ PDF
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 30 เมษายน 2565
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กันยายน 2565
  สร้างในระบบเมื่อ 23 ก.ย. 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 ก.ย. 2565