Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  จำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำแนกรายเขต

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  Open Data Common

  Visualization

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  id numeric หมายเลข

  หมายเลข/ลำดับที่

  budget_year numeric ปีงบประมาณ

  ปีงบประมาณ

  department text หน่วยงาน

  หน่วยงาน

  debtor text จำนวนลูกหนี้

  จำนวนลูกหนี้ภาษี

  no_debtor text ยอดภาษีค้างชำระ

  ยอดภาษีค้างชำระ

  adddate timestamp วันที่นำเข้าข้อมูลวันแรก

  วันที่นำเข้าข้อมูลวันแรก

  updatedate timestamp วันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด

  วันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ CSV
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ -
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ -
  การจัดจำแนก -
  หน่วยวัด -
  หน่วยตัวคูณ -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล -
  สถิติทางการ -
  สร้างในระบบเมื่อ 2 ส.ค. 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 ส.ค. 2564