จำนวนการจัดเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต

รายงานผลการดำเนินการของป้ายผิดกฎหมายที่จัดเก็บในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ของปี 2563 ได้แก่ 1. ติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนน 2. ติดตั้งบนสะพานลอย 3.มีลักษณะบดบังทัศนะวิสัยการสัญจร 4. ติดตั้งอยู่ในเขตทาง 5.ติดตั้งตามผนัง กำแพง รั้ว ต้นไม้ 6.ป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ 7.ป้ายเลียนแบบป้าย กทม. 8. ป้ายอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ 9. ป้ายอื่น ๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สนท กทม
* อีเมลผู้ติดต่อ bma@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สนท กทม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 23 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 มิถุนายน 2565