ข้อมูลสวนสาธารณะ และพื้นที่สวนสาธารณะ จำแนกตามแขวงการปกครอง

สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถรอบรับและให้บริการประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดประเภทและข้อจำกัดการใช้ 2.มีพื้นที่ตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป 3.มีพันธุ์ไม้หลากหลายซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคนิคทางวิชาการในการดูแลเป็นพิเศษ มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับหมุดเวียนตลอดปี และมีเรือนเพาะชำพันธุ์ไม้ 4.มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งส่วนนันทนาการและการกีฬา เช่น สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ ฯลฯ มีส่วนของการศึกษาหาความรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ 5.มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการประชาชน 6.มีจำนวนประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างต่ำวันะ 200 คน ซึ่งจะมีความแตกต่างจากคำนิยามพื้นที่สีเขียว โดยที่พื้นที่สีเขียว หมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำแนกออกเป็น 7 ประเภท คือ 1.สวนหย่อมขนาดเล็ก -มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร -การให้บริการระยะเดินถึงใช้เวลา 5-10 นาที -การกระจายตัวของสวน ควรอยู่ในระยะเดินเท้า มีการเข้าถึงโดยสะดวกและไม่ควรต้องข้ามถนน -อาจอยู่ระหว่างอาคารหรือกลุ่มอาคาร -มีแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยที่เว้นว่างขนาดเล็ก ที่ทิ้งร้าง -เหมาะสำหรับย่านที่มีครอบครัวมาก -ใช้เป็นที่สำหรับเด็กเล่น ที่ออกกำลังกาย และสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนวัยต่างๆ 2.สวนหมู่บ้าน -มีขนาดพื้นที่มากกว่า 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1-3 กิโลเมตร -เป็นสวนสำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยในละแลกบ้านนั้น -มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากกว่าสวนระดับที่ 1 3.สวนชุมชน -มีขนาดพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร -มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากกว่าสวนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 มีที่เล่นกีฬา -มีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนแบบเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงาม เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ 4.สวนระดับย่าน -ขนาดพื้นที่มากกว่า 125 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบมากกว่า 8 กิโลเมตรขึ้นไป -การให้บริการผู้อยู่ใกล้มาด้วยการเดิน ผู้ที่อยู่ไกลเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน รถยนต์ -มีสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างที่ไม่มีในสวนระดับที่ 1,2 และ 3 เช่น บริเวณปิกนิก ที่จอดรถ ลานอเนกประสงค์ บริเวณที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ สระเล่นเรือ จักรยาน บึงตกปลา ลำธาร 5.สวนระดับเมือง -มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ขึ้นไป -รัศมีบริการเป็นวงรอบแก่คนทั้งเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตอิทธิพลของเมือง -มีลานกว้างสำหรับการจัดงานประเพณี -ผู้มาใช้บริการเดินทางมาจากทั่วกรุงเทพมหานคร และใช้เวลาพักผ่อนนานกว่าครึ่งวัน -มีกิจกรรมในสวนที่หลากหลาย และเน้นหนักไปทางด้าน Active Recreation นอกเหนือจากิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนระดับล่าง เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้น ดึงดูดใจ 6.สวนถนน -สวนใหล่ทางหรือทางจักรยาน -สวนเกาะกลาง -สวนทางแยก 7.สวนเฉพาะทาง -ไม่จำกัดขนาด เช่น สวนอนุสาวรีย์ ลานอเนกประสงค์ สวนประวัติศาสตร์ สวนวัฒนธรรม เช่น สวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สวนหย่อมลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ฯลฯ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
* อีเมลผู้ติดต่อ bmagis@gmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สสล กทม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 ธันวาคม 2564