Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จำแนกตามอายุและเขต

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  id numeric - -
  dcode numeric - -
  sex numeric - -
  age0 numeric - -
  age1 numeric - -
  age2 numeric - -
  age3 numeric - -
  age4 numeric - -
  age5 numeric - -
  age6 numeric - -
  age7 numeric - -
  age8 numeric - -
  age9 numeric - -
  age10 numeric - -
  age11 numeric - -
  age12 numeric - -
  age13 numeric - -
  age14 numeric - -
  age15 numeric - -
  age16 numeric - -
  age17 numeric - -
  age18 numeric - -
  age19 numeric - -
  age20 numeric - -
  age21 numeric - -
  age22 numeric - -
  age23 numeric - -
  age24 numeric - -
  age25 numeric - -
  age26 numeric - -
  age27 numeric - -
  age28 numeric - -
  age29 numeric - -
  age30 numeric - -
  age31 numeric - -
  age32 numeric - -
  age33 numeric - -
  age34 numeric - -
  age35 numeric - -
  age36 numeric - -
  age37 numeric - -
  age38 numeric - -
  age39 numeric - -
  age40 numeric - -
  age41 numeric - -
  age42 numeric - -
  age43 numeric - -
  age44 numeric - -
  age45 numeric - -
  age46 numeric - -
  age47 numeric - -
  age48 numeric - -
  age49 numeric - -
  age50 numeric - -
  age51 numeric - -
  age52 numeric - -
  age53 numeric - -
  age54 numeric - -
  age55 numeric - -
  age56 numeric - -
  age57 numeric - -
  age58 numeric - -
  age59 numeric - -
  age60 numeric - -
  age61 numeric - -
  age62 numeric - -
  age63 numeric - -
  age64 numeric - -
  age65 numeric - -
  age66 numeric - -
  age67 numeric - -
  age68 numeric - -
  age69 numeric - -
  age70 numeric - -
  age71 numeric - -
  age72 numeric - -
  age73 numeric - -
  age74 numeric - -
  age75 numeric - -
  age76 numeric - -
  age77 numeric - -
  age78 numeric - -
  age79 numeric - -
  age80 numeric - -
  age81 numeric - -
  age82 numeric - -
  age83 numeric - -
  age84 numeric - -
  age85 numeric - -
  age86 numeric - -
  age87 numeric - -
  age88 numeric - -
  age89 numeric - -
  age90 numeric - -
  age91 numeric - -
  age92 numeric - -
  age93 numeric - -
  age94 numeric - -
  age95 numeric - -
  age96 numeric - -
  age97 numeric - -
  age98 numeric - -
  age99 numeric - -
  age100 numeric - -
  olderthan100 numeric - -
  lunarcalendar numeric - -
  CHR numeric - -
  othernationalities numeric - -
  move numeric - -

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ CSV
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มี.ค. 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มี.ค. 2564