Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  DGA Open Government License

  ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ ไม่ทราบ
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล DGA Open Government License
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  สร้างในระบบเมื่อ 18 ส.ค. 2564