พบ 21 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเขตประเวศ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
 • subdistrict 82 recent views

  ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 7 กรกฎาคม 2565
 • ข้อมูลการซักลากขยะ 92 recent views

  ข้อมูลการซักลากขยะ สำนักงานเขตประเวศ
  สำนักงานเขตประเวศ 7 กรกฎาคม 2565
 • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 63 recent views

  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 43 recent views

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 31 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลOTOP 31 recent views

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลการรวมกลุ่มกิจกรรม 26 recent views

  ข้อมูลการรวมกลุ่มกิจกรรมในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลลานกีฬา 25 recent views

  ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลบ้านหนังสือ 45 recent views

  ข้อมูลบ้านหนังสือในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 112 recent views

  ข้อมูลชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 52 recent views

  ข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 50 recent views

  ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลป้าย 36 recent views

  ข้อมูลป้ายในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลน้ำเสียสถานประกอบการ 63 recent views

  ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลอาคาร 85 recent views

  ข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่สำนักงานเขตประเวศ
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลแหล่งน้ำ 46 recent views

  ข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลสะพาน 27 recent views

  ข้อมูลสะพานในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลถนน 90 recent views

  ข้อมูลถนนในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลไฟฟ้าส่องสว่าง 52 recent views

  ข้อมูลไฟส่องสว่างในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • จักรยานยนต์รับจ้าง 19 recent views

  ข้อมูลจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • district 55 recent views

  ข้อมูลพื้นที่ติดต่อของเขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).