พบ 21 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • subdistrict 54 recent views

  ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 29 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลการซักลากขยะ 72 recent views

  ข้อมูลการซักลากขยะ สำนักงานเขตประเวศ
  สำนักงานเขตประเวศ 29 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 51 recent views

  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 32 recent views

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 27 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลOTOP 27 recent views

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลการรวมกลุ่มกิจกรรม 25 recent views

  ข้อมูลการรวมกลุ่มกิจกรรมในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลลานกีฬา 18 recent views

  ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลบ้านหนังสือ 36 recent views

  ข้อมูลบ้านหนังสือในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 90 recent views

  ข้อมูลชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 41 recent views

  ข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 39 recent views

  ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลป้าย 26 recent views

  ข้อมูลป้ายในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลน้ำเสียสถานประกอบการ 66 recent views

  ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลอาคาร 70 recent views

  ข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่สำนักงานเขตประเวศ
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลแหล่งน้ำ 37 recent views

  ข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลสะพาน 24 recent views

  ข้อมูลสะพานในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลถนน 66 recent views

  ข้อมูลถนนในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • ข้อมูลไฟฟ้าส่องสว่าง 42 recent views

  ข้อมูลไฟส่องสว่างในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564
 • จักรยานยนต์รับจ้าง 16 recent views

  ข้อมูลจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตการปกครอง
  สำนักงานเขตประเวศ 27 ธันวาคม 2564