Data Dictionary

ฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Required ตัวอย่างข้อมูล
id numeric
movemenefor text
male text
female text
total1 text
bkkmale text
bkkfemale text
bkkall text
centermale text
centerfemale text
centerall text
northmale text
northfemale text
northall text
neastmale text
neastfemale text
neastall text
southmale text
southfemale text
southall text
adddate timestamp
updatedate timestamp

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สร้างในระบบเมื่อ 13 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 มีนาคม 2564