Data Dictionary

ฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Required ตัวอย่างข้อมูล
id numeric
district text
in2560 text
out2560 text
in2561 text
out2561 text
inratio numeric
outratio numeric
adddate timestamp
updatedate timestamp

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สร้างในระบบเมื่อ 13 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 มีนาคม 2564