Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  dcode numeric - -
  preschoolers_54 numeric - -
  preschoolers_55 numeric - -
  preschoolers_56 numeric - -
  preschoolers_57 numeric - -
  preschoolers_58 numeric - -
  preschoolers_59 numeric - -
  preschoolers_60 numeric - -
  preschoolers_61 numeric - -
  trainingcenter_54 numeric - -
  trainingcenter_55 numeric - -
  trainingcenter_56 numeric - -
  trainingcenter_57 numeric - -
  trainingcenter_58 numeric - -
  trainingcenter_59 numeric - -
  trainingcenter_60 numeric - -
  trainingcenter_61 numeric - -
  childdevelopment_54 numeric - -
  childdevelopment_55 numeric - -
  childdevelopment_56 numeric - -
  childdevelopment_57 numeric - -
  childdevelopment_58 numeric - -
  childdevelopment_59 numeric - -
  childdevelopment_60 numeric - -
  childdevelopment_61 numeric - -
  childrensaid_54 numeric - -
  childrensaid_55 numeric - -
  childrensaid_56 numeric - -
  childrensaid_57 numeric - -
  childrensaid_58 numeric - -
  childrensaid_59 numeric - -
  childrensaid_60 numeric - -
  childrensaid_61 numeric - -
  nursery_54 numeric - -
  nursery_55 numeric - -
  nursery_56 numeric - -
  nursery_57 numeric - -
  nursery_58 numeric - -
  nursery_59 numeric - -
  nursery_60 numeric - -
  nursery_61 numeric - -
  girl_54 numeric - -
  girl_55 numeric - -
  girl_56 numeric - -
  girl_57 numeric - -
  girl_58 numeric - -
  girl_59 numeric - -
  girl_60 numeric - -
  girl_61 numeric - -
  boy_54 numeric - -
  boy_55 numeric - -
  boy_56 numeric - -
  boy_57 numeric - -
  boy_58 numeric - -
  boy_59 numeric - -
  boy_60 numeric - -
  boy_61 numeric - -
  teacher_54 numeric - -
  teacher_55 numeric - -
  teacher_56 numeric - -
  teacher_57 numeric - -
  teacher_58 numeric - -
  teacher_59 numeric - -
  teacher_60 numeric - -
  teacher_61 numeric - -

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ CSV
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มี.ค. 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มี.ค. 2564