Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  ** สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร

  ** สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  อ่านต่อ

  ชุดข้อมูล

  18

  ผู้ติดตาม

  1

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
  ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
  ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาในประเทศ และ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาต่างประเทศ
  อีเมลผู้ติดต่อ bmaspk03@gmail.com
  วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
  หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
  ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
  ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
  แหล่งที่มา ส่วนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
  หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
  URL -
  ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 กรกฎาคม 2566
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กรกฎาคม 2566
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง -
  สร้างโดย ** สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร
  สร้างในระบบเมื่อ 20 ก.ค. 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 พ.ย. 2566