ข้อมูลกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เช่น การประชุมระหว่างประเทศ การอบรมระหว่างประเทศ และการศึกษาดูงาน เป็นต้น ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ วรณัน ธรรมโชติ
* อีเมลผู้ติดต่อ nan.worath@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา จากระบบงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ทำหนังสืออย่างเป็นทางการในการขอข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 สิงหาคม 2565