ร้อยละของจำนวนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของ กทม. ที่มีคุณภาพน้ำได้มาตรฐาน

  • ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ กทม. ที่มีคุณภาพน้ำได้มาตรฐาน
  • ตัวชี้วัดมาตรฐานสากลสอดคล้องกับ Goals 6: Clean Water and Sanitation / Indicator 6.3.1 Wastewater Treatment: Proportion of domestic and industrial wastewater flow safety treated.
  • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 กำหนดให้ต้องมีค่า ดังนี้ (1) pH ระหว่าง 5.5 - 9.0 (2) BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. (3) SS ไม่เกิน 30 มก./ล. (4) TN ไม่เกิน 20 มก./ล. (5) TP ไม่เกิน 2 มก./ล. และ (6) Oil and Grease ไม่เกิน 5 มก./ล.

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
* อีเมลผู้ติดต่อ kipsbangkok.sedbma@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา สำนักการระบายน้ำ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล รอการตรวจสอบ และกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลของกรุงเทพมหานคร
URL
ภาษาที่ใช้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 15 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 กันยายน 2564