Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร)

  ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร)

  อ่านต่อ

  ชุดข้อมูล

  13

  ผู้ติดตาม

  1

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
  ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog -
  ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
  อีเมลผู้ติดต่อ kpisbangkok.sedbma@gmail.com
  วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
  หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
  ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
  ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
  แหล่งที่มา สำนักการระบายน้ำ
  รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
  หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล รอการตรวจสอบ และกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลของกรุงเทพมหานคร
  URL -
  ภาษาที่ใช้ -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล -
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
  สถิติทางการ -
  สร้างโดย ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร)
  สร้างในระบบเมื่อ 15 ก.ย. 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 ส.ค. 2566