Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

  ไม่มีคำอธิบายสำหรับองค์กรนี้

  ชุดข้อมูล

  8

  ผู้ติดตาม

  0

  ข้อมูลและทรัพยากร

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
  ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
  ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มระบบขนส่งมวลชน
  อีเมลผู้ติดต่อ info@thanakom.co.th
  วัตถุประสงค์
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
  ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
  ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
  แหล่งที่มา www.thanakom.co.th
  รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
  หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล เส้นทางการเดินทาง เช่น ถนน ทางรถไฟ
  URL https://www.thanakom.co.th/17306533/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
  ภาษาที่ใช้ ไทย
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 26 กันยายน 2565
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 กันยายน 2565
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง -
  ข้อมูลอ้างอิง -
  สร้างโดย บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
  สร้างในระบบเมื่อ 26 ก.ย. 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 ก.พ. 2566