กลุ่มล่าสุด

หมวดหมู่ จำนวนชุดข้อมูล
6 โครงสร้างดี 246
5 บริหารจัดการดี 200
BMA City Data 197
7 เศรษฐกิจดี 193
เมืองและภูมิภาค 189
สถิติทางการ 158
สังคมและสวัสดิการ 151
3 เดินทางดี 105
1 สิ่งแวดล้อมดี 84
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 81
2 สุขภาพดี 76
สาธารณสุข 75
คมนาคมและโลจิสติกส์ 75
การเมืองและการปกครอง 68
4 ปลอดภัยดี 61
การศึกษา 58
9 เรียนดี 57
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม 51
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ 50
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม 50
การท่องเที่ยวและกีฬา 48
ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร 27
8 สร้างสรรค์ดี 16
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 14
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 5