ชุดข้อมูลที่มีการแก้ไขล่าสุด

Export as CSV
Date ชุดข้อมูล องค์กร
05-10-2023 04:07:26 ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:07:07 ที่ตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:07:06 ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:06:31 ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยค้างคืน กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:06:01 ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยค้างคืน กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:03:28 ข้อมูลการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเดือน กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:03:28 ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดภายใน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:03:01 ข้อมูลการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเดือน กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:02:29 ที่ตั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:01:44 ข้อมูลโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:01:37 ที่ตั้งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:01:29 ที่ตั้งสถานทูตในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:00:58 ที่ตั้งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:00:37 ข้อมูลโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:00:10 ข้อมูลโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 04:00:06 ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:59:41 ข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:59:36 ที่ตั้งสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:59:24 ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กในสังกัดกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:55:21 ข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:53:06 ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กในสังกัดกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:49:09 ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดภายใน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:46:39 ข้อมูลโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:45:14 จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่
05-10-2023 03:45:01 ที่ตั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:44:25 ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:44:24 ที่ตั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:42:56 ที่ตั้งสถานทูตในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:42:41 ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:34:23 ที่ตั้งธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:33:30 ที่ตั้งธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:31:06 ที่ตั้งท่าเทียบเรือโดยสารใน แม่น้ำเจ้าพระยา กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:29:38 ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:28:26 ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:28:18 ที่ตั้งท่าเทียบเรือโดยสารใน แม่น้ำเจ้าพระยา กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:27:02 ที่ตั้งท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:26:30 กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:26:03 ที่ตั้งท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:24:26 กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:12:41 ที่ตั้งสถานีบริการแก๊สในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:04:45 ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 03:02:07 ข้อมูลทางกายภาพและตำแหน่งของสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ สํานักการระบายน้ำ
05-10-2023 02:58:54 ข้อมูลตำแหน่งของระบบโทรมาตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ สํานักการระบายน้ำ
05-10-2023 02:49:49 ข้อมูลทางกายภาพและตำแหน่งของบ่อสูบน้ำ สํานักการระบายน้ำ
05-10-2023 02:44:08 ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
05-10-2023 02:43:09 ข้อมูลทางกายภาพและตำแหน่งของอุโมงค์ระบายน้ำ สํานักการระบายน้ำ
05-10-2023 02:20:00 ข้อมูลพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน สํานักการระบายน้ำ
05-10-2023 02:08:04 ข้อมูลพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน สํานักการระบายน้ำ
05-10-2023 02:01:53 ข้อมูลพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน สํานักการระบายน้ำ
05-10-2023 02:00:12 ข้อมูลพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน สํานักการระบายน้ำ